กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 181,251.98124,000.0031.6 %5.05,542.27814.2285.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์166,815.5393,406.3044.0 %5.03,148.40457.2885.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์61,128.8944,026.0028.0 %5.01,415.17598.9257.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์146,622.80119,961.0018.2 %5.03,929.68837.4778.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์158,446.1375,304.0052.5 %5.02,509.34918.5563.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์77,861.8551,758.0033.5 %5.02,927.68401.4886.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์152,412.8886,120.0043.5 %5.01,607.48286.5982.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์91,596.1364,783.0029.3 %5.02,256.201,010.6055.2 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์223,409.53155,832.0030.2 %5.05,723.001,586.2072.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์96,275.0063,755.0033.8 %5.0539.90310.5542.5 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา636,801.31506,060.0020.5 %5.04,669.27796.4882.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง278,064.53144,368.6648.1 %5.05,501.27522.8490.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์293,962.63127,027.0056.8 %5.04,832.661,103.1077.2 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์209,486.86156,681.0025.2 %5.01,911.61835.8956.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา471,209.25339,330.0028.0 %5.07,259.721,230.9183.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์116,690.1558,316.0050.0 %5.04,859.52151.5596.9 %5.0
สถาบันราชานุกูล158,469.6368,352.0056.9 %5.0491.10297.0439.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,433.2618,070.0029.0 %5.01,997.6539.8498.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,090.391.0099.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,749.0412,163.0035.1 %5.03,008.49189.2793.7 %5.0
รวม 3,564,687 2,309,313 35.22 % 65,221 12,390 81.00 %