กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 153,905.27129,819.0015.7 %5.07,118.11547.8092.3 %5.0
รวม 153,905 129,819 15.65 % 7,118 548 92.30 %