สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 265,800.81376,190.00-41.5 %0.058,951.0719,462.3367.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60336.2288.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 130,318.23154,668.00-18.7 %0.029,392.8213,033.6555.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 84,397.37142,586.00-68.9 %0.029,857.116,076.9779.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 60,713.96104,625.00-72.3 %0.06,596.0010,806.43-63.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,346.7139,767.00-22.9 %0.06,806.535,299.2022.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)43,791.4026,636.0039.2 %5.07,978.607,294.768.6 %4.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 107,856.9581,000.0024.9 %5.011,102.192,656.9376.1 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 981,895.3892,727.0090.6 %5.020,975.687,570.5063.9 %5.0
กองวินัย(วน.) 19,767.189,523.0051.8 %5.02,458.00574.9776.6 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,884.0918,130.0017.2 %5.02,840.36475.8783.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 161,463.1144,594.0027.4 %5.011,288.3312,657.47-12.1 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,404,331.802,162,907.0036.5 %5.02,486.173,526.58-41.8 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 421,094.97359,450.0014.6 %5.01,910.645,235.32-174.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49434.6670.0 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36492.8889.8 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,458.371,371.3178.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,413.654,596.0065.7 %5.01,046.141,475.30-41.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 41,148.5737,000.0010.1 %5.09,012.6710,875.55-20.7 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 62,168.63161,000.00-159.0 %0.07,565.735,342.5529.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 31,291.1122,000.0029.7 %5.05,216.422,079.0460.1 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,147.02856.2879.4 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,955.6118,041.00-13.1 %0.03,283.402,346.1228.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0831.141,129.37-35.9 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)28,729.6129,660.00-3.2 %0.04,769.96768.5083.9 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 102,161.0491,000.0010.9 %5.013,858.955,615.5959.5 %5.0
กองกฎหมาย14,244.190.00100.0 %5.02,348.76878.9262.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,590.9329,733.0028.5 %5.04,533.64739.8083.7 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,310.93535.7259.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,184.89481.8977.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,932.0512,018.0047.6 %5.03,381.553,233.284.4 %2.0
กองตำรวจสื่อสาร67,021.00156,337.63-133.3 %0.022,178.283,446.2584.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร65,400.5068,602.00-4.9 %0.08,537.181,335.3184.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.50,588.1837,785.0025.3 %5.012,058.27907.7592.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,585.9228,853.20-17.4 %0.04,139.581,937.6053.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 223,968.5121,000.0012.4 %5.02,660.624,195.57-57.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 317,184.394,759.4072.3 %5.01,654.512,825.68-70.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,731.8118,808.009.3 %4.51,444.034,945.95-242.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 523,127.8511,369.4350.8 %5.03,369.001,859.5644.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 620,250.3914,364.9529.1 %5.02,565.062,735.55-6.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร56,132.94163,000.00-190.4 %0.020,005.8068,690.00-243.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง30,137.5841,458.00-37.6 %0.05,818.427,994.95-37.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 219,311.1520,183.00-4.5 %0.02,231.233,160.46-41.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,370.884,181.00-24.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,447.437,794.50-126.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 723,380.3418,562.2020.6 %5.04,524.657,883.86-74.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,190.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,351.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 924,772.8246,692.00-88.5 %0.03,026.318,970.65-196.4 %0.5
กองบังคับการตำรวจน้ำ119,292.6390,154.4724.4 %5.048,095.87205,764.23-327.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)36,523.0749,797.09-36.3 %0.010,596.757,834.9726.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ75,454.8073,859.092.1 %1.010,411.108,485.1818.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1105,839.2664,943.0038.6 %5.029,168.2720,046.3331.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,682.773,522.0086.8 %5.07,410.395,888.4020.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 324,226.9456,566.00-133.5 %0.03,108.447,785.18-150.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 8,863.840.00100.0 %5.01,398.891,575.47-12.6 %0.0
กองบังคับการปราบปราม31,861.31179,182.00-462.4 %0.05,128.5016,336.45-218.5 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค27,928.7132,927.60-17.9 %0.06,830.873,473.3849.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม25,073.3024,559.002.1 %1.04,676.2612,299.41-163.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,465.0722,020.6713.5 %5.05,405.075,796.68-7.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ42,057.5741,807.000.6 %0.520,731.331,408.0893.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 73,414.3133,628.1954.2 %5.012,679.417,918.9637.5 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ27,175.8416,376.8339.7 %5.04,855.393,413.0629.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี37,175.7916,862.0054.6 %5.02,451.87686.6972.0 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.58,641.9883,324.15-42.1 %0.02,677.1537,903.45-1,315.8 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ94,727.24174,559.42-84.3 %0.036,083.9471,407.33-97.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6012,375.75-34.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.55,163.8161,338.00-11.2 %0.09,882.566,117.2738.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว26,522.4125,000.005.7 %2.55,937.9510,188.57-71.6 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,376.609,390.0029.8 %5.01,545.03445.2071.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.381,762.518.6 %4.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,665.98740.2555.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,665.983,340.728.9 %4.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง51,084.3556,392.00-10.4 %0.0406,740.341,488.2499.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,681.5812,617.51-650.3 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,300.773,508.01-6.3 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90754.3855.9 %0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,189.5171.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.19,428.0223,166.00-19.2 %0.03,422.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,271.92646.7249.2 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,764.8820,000.0037.0 %0.53,731.951,501.2559.8 %0.5
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.27,043.295,088.6081.2 %5.06,213.507,621.61-22.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 164,047.1164,740.00-1.1 %0.02,361.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บก.ตชด.ภาค 248,394.5539,889.3017.6 %5.03,811.132,486.0534.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 336,677.6327,046.9026.3 %5.072,229.835,214.7092.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 433,108.5220,944.2736.7 %5.05,061.063,517.2530.5 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,491.1733,561.0039.5 %5.05,967.8421,817.82-265.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.37,932.8519,980.0047.3 %5.07,197.163,339.3253.6 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,859.3520,458.8755.4 %5.011,433.3512,142.67-6.2 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี32,738.2928,154.0714.0 %5.03,755.10248.0693.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า9,621.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.37236.1920.0 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง41,111.4680,033.00-94.7 %0.03,107.67741.8076.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 136,305.4839,744.00-9.5 %0.014,112.31408.2297.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1023,150.5037,638.00-62.6 %0.090,904.65434.0099.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 219,194.7341,552.31-116.5 %0.025,274.622,526.0290.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 365,304.7025,380.0061.1 %5.029,768.31935.0096.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4173,254.6119,861.0088.5 %5.073,519.10367.7799.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 527,750.2515,806.0043.0 %5.08,188.65745.0090.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 26,111.2819,528.0025.2 %5.08,603.50119.4198.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 710,204.7411,684.40-14.5 %0.040,755.50430.5598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 816,644.4128,053.69-68.5 %0.048,339.761,799.8896.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,448.8515,390.00-34.4 %0.05,667.15840.5585.2 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน52,175.2545,300.0013.2 %5.02,657.11924.5565.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,579.22793.0091.7 %5.0846.64199.6276.4 %5.0
รวม 8,334,941 6,449,627 22.62 % 1,501,929 1,187,823 20.91 %