กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว599,796.6955,944.0090.7 %5.05,138.93887.5782.7 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,956.3010,163.15-243.8 %0.01,915.66315.0083.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,729.156,514.62-13.7 %0.02,853.83354.0587.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน3,558.117,409.47-108.2 %0.01,573.78225.5885.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,982.688,347.00-109.6 %0.0754.69164.3578.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,928.929,321.47-137.3 %0.02,445.44631.3774.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,113.048,066.00-159.1 %0.02,480.82271.7089.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง33,258.7910,329.5268.9 %5.02,544.16264.0089.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา3,109.1017,014.89-447.3 %0.02,342.82115.0095.1 %5.0
รวม 659,433 133,110 79.81 % 22,050 3,229 85.36 %