กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ107,519.2555,007.0048.8 %5.05,213.97964.5481.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,905.272,460.80-29.2 %0.02,717.21131.2395.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,532.533,231.008.5 %4.0380.32168.9655.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,980.393,603.009.5 %4.5539.39163.4069.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,960.4110,557.00-166.6 %0.02,475.65179.1092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น5,647.168,191.92-45.1 %0.02,788.40691.1475.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย7,141.336,412.1310.2 %5.01,140.06125.7389.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี3,486.076,188.52-77.5 %0.02,620.3375.7397.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,365.976,077.57-156.9 %0.02,745.06236.4691.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ4,151.426,024.00-45.1 %0.0884.23130.9285.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,283.435,184.80-21.0 %0.03,464.26121.7996.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)9,640.219,336.003.2 %1.5957.10199.0079.2 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี16,622.1816,929.14-1.8 %0.02,117.76416.8180.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี10,059.1014,841.00-47.5 %0.01,746.51272.1184.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง14,823.9230,210.90-103.8 %0.02,064.83290.6985.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี19,465.9812,125.6037.7 %5.01,455.39138.1590.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี22,164.1017,493.7421.1 %5.01,526.18276.3281.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี21,583.8127,624.00-28.0 %0.01,163.51227.5980.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี22,411.4824,034.00-7.2 %0.01,203.55124.9989.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี19,792.0622,009.00-11.2 %0.01,042.36203.6980.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี27,944.9822,107.0020.9 %5.01,216.79279.3077.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี1,779.922,321.00-30.4 %0.01,008.86161.5084.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง21,672.8415,774.0027.2 %5.01,182.14196.2683.4 %5.0
รวม 356,051 327,743 7.95 % 41,654 5,772 86.14 %