สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,589.02132,852.004.1 %2.06,392.72847.4786.7 %5.0
รวม 138,589 132,852 4.14 % 6,393 847 86.74 %