สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมีนาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.22 %78.70 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %4.88 %41.13 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.08 %88.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.88 %78.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %76.62 %88.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %22.91 %86.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.44 %78.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %69.36 %98.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %39.40 %97.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.97 %47.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.93 %67.44 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %9.82 %17.50 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก10166.34 %62.63 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพเรือ4380.95 %62.96 %17.62 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %12.79 %96.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %23.04 %92.77 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง10.00 %100.00 %0.00 %96.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8487.01 %90.48 %16.26 %89.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.52 %93.49 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-50.48 %32.98 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-11.53 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ7198.59 %98.59 %38.29 %77.91 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว966.67 %55.56 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2343.48 %47.83 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ1442.86 %42.86 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10872.22 %67.59 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.66 %68.17 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-85.85 %61.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %59.28 %92.59 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %15.49 %63.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %41.74 %65.84 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-8.19 %89.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร10.00 %100.00 %0.00 %98.56 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.76 %91.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %39.34 %82.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.64 %-0.24 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %40.30 %8.91 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.62 %91.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %12.42 %29.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-3.98 %90.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %1.74 %35.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %16.71 %69.11 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.85 %99.29 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.54 %45.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %56.04 %84.71 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %7.06 %49.95 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %9.68 %68.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %38.97 %41.53 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %0.00 %19.91 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.62 %71.70 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %34.26 %95.89 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %27.62 %71.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2853.57 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %53.56 %96.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %65.41 %97.77 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.62 %97.54 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %15.90 %96.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.75 %93.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.03 %77.50 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าภายใน3351.52 %48.48 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.80 %92.17 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.20 %92.20 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %6.11 %85.46 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.05 %99.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %33.55 %84.07 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %85.71 %11.43 %45.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %9.76 %91.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.67 %73.16 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.59 %91.64 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %100.00 %83.35 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %35.41 %50.58 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 966.67 %77.78 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %47.25 %28.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %-150.75 %51.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %16.06 %88.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %32.64 %66.26 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %50.64 %97.11 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.73 %67.72 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %43.68 %78.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %0.00 %-2.98 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 6684.85 %83.33 %13.52 %97.77 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.73 %94.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-49.75 %87.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.58 %93.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-79.79 %94.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน666.67 %66.67 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %48.50 %45.25 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 2684.62 %76.92 %-7.18 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-38.17 %66.78 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.11 %76.53 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %100.00 %0.00 %86.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %21.01 %78.65 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.44 %76.93 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %21.42 %64.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %39.96 %88.03 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.67 %83.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-1.39 %93.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.73 %96.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.55 %94.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.92 %99.98 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.58 %20.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %42.58 %55.82 %ผ่านผ่าน
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10826.26 %32.41 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-32.91 %81.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %43.52 %85.24 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน