สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนมีนาคม 2565
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %36.86 %92.19 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.22 %78.70 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %4.88 %41.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %23.08 %88.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %26.88 %78.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %76.62 %88.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %22.91 %86.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.24 %78.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %69.36 %98.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %30.31 %97.16 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %99.30 %86.19 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %39.40 %97.44 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.97 %47.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.97 %67.44 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %9.82 %17.50 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กองทัพบก101100.00 %98.98 %42.11 %58.03 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %32.98 %51.77 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %33.21 %7.74 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %12.79 %96.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %23.04 %92.77 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-62.29 %96.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.38 %90.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-22.59 %54.98 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %82.25 %98.57 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.52 %93.49 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-50.48 %32.97 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-21.59 %95.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-11.53 %82.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.30 %83.74 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %-188.70 %94.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %20.41 %63.42 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %39.26 %77.86 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %64.42 %82.39 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-1.66 %78.13 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %43.54 %83.96 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-48.72 %77.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.66 %68.17 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-85.85 %61.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %59.28 %92.59 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %15.49 %63.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %47.62 %63.34 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-7.92 %89.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %89.37 %98.56 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %7.32 %85.34 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.76 %91.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %22.79 %70.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %39.34 %82.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.64 %-0.26 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %63.40 %96.39 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %40.30 %8.91 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.62 %91.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %8.47 %94.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %33.56 %95.68 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %12.42 %29.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-3.98 %90.32 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %0.97 %38.14 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %16.71 %69.11 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.85 %99.29 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %74.14 %96.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.54 %45.68 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %56.04 %84.71 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %7.06 %49.95 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %9.68 %68.39 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %38.97 %41.53 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %19.91 %85.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.64 %70.64 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %14.83 %93.77 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %27.62 %71.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %49.41 %83.89 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2874.07 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %53.56 %96.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %65.41 %97.77 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.62 %97.54 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.89 %96.86 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %15.90 %96.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.75 %93.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.03 %77.50 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.91 %85.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3396.97 %90.91 %34.44 %60.00 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.80 %92.17 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.20 %92.20 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %6.11 %85.46 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %29.44 %91.09 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.05 %99.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %33.55 %84.07 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.58 %27.23 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %21.34 %51.42 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-63.49 %53.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %21.83 %57.89 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %9.76 %91.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.67 %73.16 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-25.23 %83.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.59 %91.64 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.97 %83.35 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %35.41 %50.58 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %21.02 %51.13 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %47.25 %28.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %71.25 %92.58 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %67.14 %51.93 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %16.06 %88.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %32.64 %66.26 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %50.64 %97.11 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %96.73 %67.72 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %43.68 %78.92 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %-1.11 %74.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %71.03 %75.07 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %96.97 %16.36 %97.97 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %84.73 %94.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %83.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-15.98 %93.33 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-49.75 %87.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.58 %93.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-79.79 %94.37 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %45.50 %95.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-13.62 %86.32 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %48.50 %45.25 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-9.35 %67.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-38.17 %66.77 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %90.11 %76.41 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %90.35 %86.09 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %21.01 %78.65 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %36.35 %76.97 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %28.51 %86.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %21.42 %64.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %39.96 %88.03 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.67 %83.48 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-1.39 %93.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.57 %75.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.73 %96.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %32.55 %94.26 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.96 %99.98 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %33.58 %20.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %42.58 %55.82 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10886.36 %91.67 %-13.80 %58.16 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-32.91 %81.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %35.99 %84.47 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ