เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   4,740,8681,590,3021,532,2051,046,0001,021,996878,75277.94 %35.74 %42.65 %
รวม4,740,8681,590,3021,532,2051,046,0001,021,996878,75277.94 %35.74 %42.65 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   65,53269,71570,47531,66422,20914,54751.68 %68.14 %79.36 %
รวม65,53269,71570,47531,66422,20914,54751.68 %68.14 %79.36 %