สรุปผลการลดใช้พลังงงานของรัฐวิสาหกิจ เดือนสิงหาคม 2565
 รัฐวิสาหกิจ  [จำนวน 52 แห่ง] 
   รัฐวิสาหกิจ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
การกีฬาแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การเคหะแห่งชาติ0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การท่าเรือแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การประปานครหลวง0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การประปาส่วนภูมิภาค0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การไฟฟ้านครหลวง0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การยางแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การยาสูบแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
การรถไฟแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารออมสิน 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารอาคารสงเคราะห์0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท ขนส่ง จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
สถาบันการบินพลเรือน 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
สำนักงานธนานุเคราะห์0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การคลังสินค้า0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การจัดการน้ำเสีย0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การตลาด0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การเภสัชกรรม 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การสวนพฤกษศาสตร์0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การสะพานปลา 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา 0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %