สรุปผลการลดใช้พลังงงานของรัฐวิสาหกิจ เดือนมีนาคม 2565
 รัฐวิสาหกิจ  [จำนวน 52 แห่ง] 
   รัฐวิสาหกิจ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
การกีฬาแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การเคหะแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การประปานครหลวง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การไฟฟ้านครหลวง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การยางแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การยาสูบแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
การรถไฟแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารออมสิน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท ขนส่ง จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สถาบันการบินพลเรือน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานธนานุเคราะห์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การคลังสินค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การจัดการน้ำเสีย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การตลาด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การเภสัชกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การสะพานปลา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต, ฉะเชิงเทรา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน