ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %43.35 %75.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.79 %85.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.98 %-10.64 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.13 %63.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.73 %73.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %13.07 %65.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %23.22 %82.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.58 %73.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %44.69 %80.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %17.96 %88.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %11.52 %51.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %51.97 %76.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %21.88 %94.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %4.43 %-30.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน2.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.17 %16.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10064.00 %61.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-15.32 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-7.83 %85.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %6.33 %88.58 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-58.74 %91.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-26.86 %85.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.42 %38.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %60.66 %92.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %67.61 %88.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-130.77 %-12.91 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-168.38 %71.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-26.99 %86.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.12 %94.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %43.56 %74.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %30.90 %72.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %47.83 %81.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %19.08 %55.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %20.17 %42.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %41.89 %71.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2347.83 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.62 %77.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-26.03 %68.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.24 %50.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-68.48 %82.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %59.86 %80.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-1.27 %84.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %39.20 %-158.08 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %0.68 %-282.90 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %85.32 %90.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %70.33 %93.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.76 %66.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %18.61 %-9.71 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.77 %60.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %8.48 %-36.02 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน4.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %73.43 %84.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.28 %-124.56 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.88 %43.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %12.72 %83.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-23.66 %-221.90 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %29.00 %30.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-24.68 %98.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-95.03 %-12.75 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %1.70 %54.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %36.23 %88.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %35.01 %55.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.58 %69.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %23.07 %15.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %35.36 %37.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %23.88 %19.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %24.27 %54.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %1.94 %59.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %55.75 %60.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %11.13 %86.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %21.20 %73.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %71.58 %60.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.90 %68.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.52 %88.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %50.32 %95.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.68 %82.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.94 %58.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %33.13 %93.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %45.44 %81.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %45.24 %71.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %24.74 %71.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2853.57 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.71 %84.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %11.22 %74.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %-3.23 %61.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %7.39 %77.37 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %79.39 %92.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %35.96 %48.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %7.93 %40.53 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %39.16 %7.03 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-50.40 %48.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %27.65 %37.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %23.00 %12.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.64 %32.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %9.74 %58.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %86.63 %49.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.91 %69.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %60.05 %86.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %65.88 %70.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %88.89 %28.68 %49.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %39.97 %8.65 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.12 %81.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %13.47 %54.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %27.00 %-50.73 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %38.88 %81.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %-4.55 %77.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %-0.99 %63.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %54.49 %92.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %60.50 %44.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %-0.48 %64.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %23.78 %53.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %98.70 %71.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %38.44 %97.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.47 %86.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.34 %71.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %38.05 %81.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-83.08 %69.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-3.74 %91.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-45.99 %90.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %40.26 %88.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-6.83 %68.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-117.09 %70.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %11.63 %8.67 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %49.49 %24.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %26.02 %67.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %28.66 %70.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %48.11 %63.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-36.89 %86.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.67 %75.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %46.11 %71.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %30.23 %45.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %9.18 %51.66 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %33.14 %76.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.72 %67.65 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %30.64 %92.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %17.41 %76.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %65.55 %92.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %28.41 %86.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.42 %85.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.45 %38.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %55.27 %43.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.96 %92.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %72.88 %97.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %36.93 %43.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-68.76 %77.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0