การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ (หน่วยงานราชการ)
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ (หน่วยงานราชการ)
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 18,537 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 60,484 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศของหน่วยงานราชการ
(หน่วยไฟฟ้าเป็น units)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   386,028,584 389,727,008 383,718,559
 พฤศจิกายน   362,285,025 373,382,949 386,277,500
 ธันวาคม   353,730,277 333,253,359 335,511,066
 มกราคม   332,298,846 339,123,574 365,126,133
 กุมภาพันธ์   331,372,515 342,537,223 358,906,679
 มีนาคม   392,017,836 395,244,556 396,990,250
 เมษายน   380,318,370 402,747,313 375,183,177
 พฤษภาคม   398,625,751 402,312,338 412,611,990
 มิถุนายน   410,293,389 416,830,910 416,386,501
 กรกฎาคม   409,162,921 418,426,370 383,146,081
 สิงหาคม   409,670,771 402,334,470 384,103,746
 กันยายน   407,689,293 412,979,316 390,261,727
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 18,537 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 60,484 หน่วยงาน)