การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของสำนักนายกรัฐมนตรี
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 206 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 270 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้น้ำมันของสำนักนายกรัฐมนตรี
(หน่วยน้ำมันเป็นลิตร)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   95,586 91,105 84,951
 พฤศจิกายน   94,561 89,635 91,793
 ธันวาคม   86,853 93,999 87,211
 มกราคม   93,566 88,697 84,396
 กุมภาพันธ์   87,038 88,242 75,383
 มีนาคม   92,128 95,144 88,546
 เมษายน   89,450 86,926 78,806
 พฤษภาคม   91,048 88,414 82,185
 มิถุนายน   90,671 91,377 82,269
 กรกฎาคม   96,561 96,494 73,804
 สิงหาคม   91,486 95,737 81,723
 กันยายน   95,102 91,718 77,080
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 206 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 270 หน่วยงาน)