การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสำนักนายกรัฐมนตรี
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 201 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 270 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้ไฟฟ้าของสำนักนายกรัฐมนตรี
(หน่วยไฟฟ้าเป็น units)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   5,034,783 5,180,055 5,194,075
 พฤศจิกายน   4,995,920 5,351,596 5,240,087
 ธันวาคม   4,893,261 5,008,774 4,854,362
 มกราคม   4,782,242 4,706,115 4,670,919
 กุมภาพันธ์   4,620,236 4,885,932 4,878,613
 มีนาคม   5,418,300 5,533,674 5,537,503
 เมษายน   5,339,741 5,656,764 5,548,894
 พฤษภาคม   5,861,142 5,649,561 5,621,823
 มิถุนายน   5,577,709 5,334,777 5,490,364
 กรกฎาคม   5,424,882 5,585,200 5,137,097
 สิงหาคม   5,763,899 5,393,013 5,247,280
 กันยายน   5,459,115 5,736,330 5,132,187
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 201 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 270 หน่วยงาน)