การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 557 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 1,981 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(หน่วยไฟฟ้าเป็น units)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   205,288,334 199,142,932 204,551,383
 พฤศจิกายน   195,025,573 199,344,256 209,537,518
 ธันวาคม   188,907,499 175,920,094 182,972,196
 มกราคม   179,707,153 187,354,502 179,086,699
 กุมภาพันธ์   177,176,734 185,672,455 192,317,600
 มีนาคม   207,882,209 211,823,412 215,812,913
 เมษายน   200,285,348 210,529,250 196,953,123
 พฤษภาคม   208,745,968 211,098,531 215,602,310
 มิถุนายน   210,703,069 213,988,108 219,347,646
 กรกฎาคม   210,174,957 219,555,122 197,895,582
 สิงหาคม   210,946,531 211,458,676 203,780,091
 กันยายน   213,952,649 214,881,489 202,796,719
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 557 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 1,981 หน่วยงาน)