การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งหมดของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด:   
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 507 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 1,981 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้น้ำมันของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
(หน่วยน้ำมันเป็นลิตร)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   42,164,918 25,148,596 25,903,244
 พฤศจิกายน   46,305,944 28,710,871 28,302,699
 ธันวาคม   42,778,930 29,501,027 29,251,477
 มกราคม   41,353,871 28,716,081 29,053,375
 กุมภาพันธ์   47,510,638 28,526,748 26,690,086
 มีนาคม   51,528,750 30,656,082 29,583,718
 เมษายน   42,165,342 26,496,460 27,089,308
 พฤษภาคม   46,294,080 28,581,084 27,622,833
 มิถุนายน   47,935,874 28,571,345 25,905,206
 กรกฎาคม   29,835,520 28,393,432 26,742,606
 สิงหาคม   29,771,696 27,575,486 27,592,176
 กันยายน   32,303,969 28,625,361 27,531,310
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 507 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 1,981 หน่วยงาน)