การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งประเทศ (หน่วยงานราชการ)
 ภาพรวมการใช้น้ำมันทั้งประเทศ (หน่วยงานราชการ)
  * ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 12,137 หน่วยงาน (จากทั้งหมด 60,660 หน่วยงาน)
 
ตารางการใช้น้ำมันทั้งประเทศของหน่วยงานราชการ
(หน่วยน้ำมันเป็นลิตร)
 เดือน 
 (ตามปีงบประมาณ) 
 ปีงบประมาณ 
 2546   2547   2548 
 ตุลาคม   57,702,686 40,996,126 40,983,507
 พฤศจิกายน   62,065,264 44,682,271 44,505,210
 ธันวาคม   58,215,905 46,019,278 45,655,161
 มกราคม   57,628,539 45,774,101 45,568,620
 กุมภาพันธ์   63,515,243 44,927,006 45,993,847
 มีนาคม   68,226,314 50,354,296 46,715,579
 เมษายน   57,680,922 42,943,981 41,842,300
 พฤษภาคม   62,877,177 45,300,669 43,226,884
 มิถุนายน   65,019,729 45,821,097 42,093,682
 กรกฎาคม   47,096,006 46,822,510 41,488,247
 สิงหาคม   47,501,745 45,598,525 43,235,113
 กันยายน   49,583,380 45,833,718 42,525,376
ค่าการใช้พลังงานมาจากหน่วยงานราชการที่รายงานครบทุกปี จำนวน 12,137 หน่วยงาน
(จากทั้งหมด 60,660 หน่วยงาน)