การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 18 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 13 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 5 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58
โรงพยาบาลกันทรารมย์  2,344  2,040  2,060
โรงพยาบาลขุขันธ์  4,611  5,309  5,732
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  1,391  -  1,388
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  910  1,622  1,366
โรงพยาบาลปรางค์กู่  2,372  1,897  2,734
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  850  746  837
โรงพยาบาลภูสิงห์  2,186  2,154  2,650
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  830  1,018  1,145
โรงพยาบาลราษีไศล  2,369  2,261  2,703
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  -  1,462  1,844
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (รพศ.)  7,110  4,483  4,958
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  1,941  2,059  2,377
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  1,911  2,648  -
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  800  800  700
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  669  676  726
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  477  477  477
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  478  530  543
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  493  556  504