การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 16 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 12 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 4 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59
โรงพยาบาลกันทรารมย์  2,541  2,039  2,142
โรงพยาบาลขุขันธ์  4,377  4,561  4,270
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  1,663  1,251  1,400
โรงพยาบาลปรางค์กู่  1,984  2,433  2,518
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  849  874  882
โรงพยาบาลภูสิงห์  3,079  3,180  2,409
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  846  859  1,010
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  2,386  1,837  2,354
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  1,929  1,918  -
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  900  700  700
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  1,341  525  -
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  827  867  894
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  1,068  721  574
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  477  477  352
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  543  533  625
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  578  676  663