การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 16 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 13 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 3 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59
โรงพยาบาลกันทรารมย์  1,868  2,302  2,456
โรงพยาบาลขุขันธ์  3,984  3,681  4,882
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  1,719  1,393  2,321
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  1,342  1,453  1,420
โรงพยาบาลปรางค์กู่  1,940  2,711  2,573
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  881  878  879
โรงพยาบาลภูสิงห์  2,640  1,920  2,627
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  735  1,066  905
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  1,561  1,937  1,877
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  -  1,818  -
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์  580  743  680
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  874  729  817
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล  659  772  852
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  443  490  509
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  625  566  547
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  567  826  720