การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 14 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 10 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 4 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59
โรงพยาบาลกันทรารมย์  2,730  2,639  2,290
โรงพยาบาลขุขันธ์  4,822  -  -
โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง  1,345  1,354  1,548
โรงพยาบาลบึงบูรพ์  1,300  1,047  1,285
โรงพยาบาลปรางค์กู่  2,774  2,188  2,205
โรงพยาบาลภูสิงห์  2,387  2,733  -
โรงพยาบาลเมืองจันทร์  916  1,188  864
โรงพยาบาลศรีรัตนะ  -  1,544  1,468
โรงพยาบาลห้วยทับทัน  1,915  1,918  1,841
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  2,189  2,461  -
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย  789  714  825
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน  490  680  656
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีรัตนะ  557  612  594
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน  608  1  1