เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  9096991,187,559,0491,142,302,1731,086,426,528834,387,965751,227,353741,731,74529.74 %34.24 %31.73 %
2. จังหวัด  5,1154,260881,456,260838,968,628778,967,234459,334,444443,820,085415,501,52547.89 %47.10 %46.66 %
3. อำเภอ  8781159,886,4999,324,8489,545,1887,121,9157,224,8536,767,19427.96 %22.52 %29.10 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,381605,536,686668,216,566685,706,293289,884,686287,807,623279,395,72652.13 %56.93 %59.25 %
รวม  14,7538,4552,684,438,4952,658,812,2142,560,645,2431,590,729,0101,490,079,9141,443,396,19040.74 %43.96 %43.63 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90967544,677,70247,175,05949,265,25617,981,93517,894,86517,191,11859.75 %62.07 %65.10 %
2. จังหวัด  5,1154,14863,795,02563,596,46061,838,86229,046,49726,508,22723,479,58054.47 %58.32 %62.03 %
3. อำเภอ  8781121,883,6991,869,4172,100,065900,8561,000,8741,058,24852.18 %46.46 %49.61 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,223107,731,26281,377,29086,915,19064,013,24060,844,35053,757,30840.58 %25.23 %38.15 %
รวม  14,7538,158218,087,688194,018,226200,119,373111,942,528106,248,31595,486,25448.67 %45.24 %52.29 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น