เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  909473588,585,461588,504,719573,050,316410,829,902400,788,448394,710,87230.20 %31.90 %31.12 %
2. จังหวัด  5,1143,323700,165,983665,755,589589,876,187339,764,852330,662,572306,567,66951.47 %50.33 %48.03 %
3. อำเภอ  878756,703,4506,255,5846,535,0234,508,4014,820,6244,344,60732.75 %22.94 %33.52 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8512,158368,468,805400,813,376499,650,631187,977,197177,598,636182,964,68848.98 %55.69 %63.38 %
รวม  14,7526,0291,663,923,6981,661,329,2681,669,112,158943,080,352913,870,280888,587,83643.32 %44.99 %46.76 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90945529,258,69229,295,36929,495,41612,162,84512,228,23512,897,22558.43 %58.26 %56.27 %
2. จังหวัด  5,1143,13446,199,52347,251,20846,018,99820,871,17818,726,70816,382,29754.82 %60.37 %64.40 %
3. อำเภอ  878731,233,0881,339,9171,523,431822,234917,611652,14933.32 %31.52 %57.19 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8511,99068,676,54249,709,95050,792,80834,390,44233,451,92628,931,70849.92 %32.71 %43.04 %
รวม  14,7525,652145,367,846127,596,445127,830,65368,246,69965,324,48058,863,37953.05 %48.80 %53.95 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น