สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของส่วนราชการ เดือนตุลาคม 2564
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %43.15 %86.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.70 %81.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %11.63 %37.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %30.22 %90.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.09 %87.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.00 %94.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %34.07 %94.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.01 %92.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %72.79 %96.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %37.47 %98.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %65.24 %90.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %36.38 %99.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %19.81 %55.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %34.56 %62.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %16.05 %17.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %95.96 %40.96 %60.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ42100.00 %95.65 %30.77 %51.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %27.19 %2.64 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %7.62 %97.29 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %32.46 %92.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-41.63 %97.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %96.43 %23.56 %93.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.39 %66.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %82.14 %98.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %90.15 %97.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-77.16 %32.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-23.19 %93.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-20.07 %88.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %47.00 %82.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %40.48 %96.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %31.69 %56.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.11 %85.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1384.62 %100.00 %53.53 %87.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2395.65 %95.65 %-2.56 %83.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %40.10 %88.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-48.18 %81.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %33.50 %75.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-36.64 %88.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.94 %91.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-5.55 %70.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %44.96 %55.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %1.93 %53.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %90.54 %98.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %20.50 %90.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %24.70 %90.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %24.68 %86.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.54 %87.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %14.31 %87.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %60.34 %96.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.44 %-11.67 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.07 %94.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-12.64 %91.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %29.04 %93.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %11.31 %51.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %1.54 %93.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %17.54 %59.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %13.26 %68.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %33.07 %98.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %83.89 %99.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %35.16 %48.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %53.88 %87.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %14.03 %73.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %-10.78 %63.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %44.37 %88.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %28.43 %79.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.35 %77.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %1.17 %91.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %14.18 %82.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %45.61 %86.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2877.78 %67.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.57 %97.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %77.62 %95.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.41 %99.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %88.10 %97.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.37 %97.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.31 %95.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.80 %80.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %23.33 %91.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3396.97 %93.94 %29.99 %63.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.77 %95.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %27.64 %93.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %4.96 %91.17 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %40.53 %95.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.43 %98.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %41.50 %82.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %22.07 %38.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %46.32 %62.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-51.23 %72.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %37.39 %56.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-28.13 %90.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %64.33 %75.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-18.44 %90.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.74 %95.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.22 %92.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %46.93 %67.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %25.72 %72.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %63.54 %21.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.22 %94.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %67.90 %57.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.69 %69.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %31.49 %88.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %51.19 %64.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.67 %97.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.19 %76.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %51.46 %79.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %16.49 %76.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.20 %79.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %17.06 %98.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %86.29 %97.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %86.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-52.76 %98.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %53.06 %99.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-52.59 %87.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.84 %91.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-43.98 %94.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.67 %99.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-22.49 %88.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.41 %70.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-13.95 %72.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-34.56 %64.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.90 %75.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-38.73 %90.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %13.97 %83.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %38.12 %78.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.58 %86.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %17.52 %40.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %47.70 %85.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.73 %89.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %-6.25 %96.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.06 %84.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.48 %95.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %33.09 %90.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.78 %96.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.77 %60.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.78 %95.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10888.64 %92.59 %-17.42 %63.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-11.69 %86.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %23.08 %87.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0