การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 26 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 26 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ต.ค. 58   พ.ย. 58   ธ.ค. 58  
สถานีอนามัยบ้านวิทย์  716  565  584
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  419  420  355
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  557  542  586
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  630  672  670
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ  965  366  761
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  745  756  745
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน  923  854  936
โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี  584  582  608
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสลานาก๊อก  435  499  403
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  586  550  616
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง  438  457  439
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน  691  622  627
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง  482  554  650
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  801  666  676
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  339  333  347
โรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบล อาวอย  772  762  845
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์  462  414  467
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  3,677  3,494  3,630
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่  630  534  504
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางขาว  393  358  452
รพ.สต.ทับทิมสยาม06  386  446  462
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  407  452  389
โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย)  487  498  483
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง  569  524  557
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน  789  776  774
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  518  556  552