การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 26 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 23 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 3 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ม.ค. 59   ก.พ. 59   มี.ค. 59  
สถานีอนามัยบ้านวิทย์  641  493  934
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  462  444  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  617  627  1,092
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  668  605  734
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ  510  600  682
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  719  718  1,226
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน  768  768  901
โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี  667  655  822
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสลานาก๊อก  431  389  583
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  624  628  838
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง  484  544  484
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน  530  637  697
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง  560  428  692
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  552  501  904
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  349  307  366
โรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบล อาวอย  826  709  1,331
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์  475  408  759
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  382  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่  535  457  643
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางขาว  332  309  574
รพ.สต.ทับทิมสยาม06  417  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  363  415  393
โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย)  562  507  789
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง  569  566  964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน  781  786  792
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  507  402  648