การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 25 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 25 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  เม.ย. 59   พ.ค. 59   มิ.ย. 59  
สถานีอนามัยบ้านวิทย์  860  1,024  671
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  833  763  693
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  1,154  839  791
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  774  779  789
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ  664  691  651
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  1,599  1,670  968
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน  927  935  826
โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี  75  82  67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสลานาก๊อก  495  527  469
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  832  867  799
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง  495  1,162  520
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน  915  876  748
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง  544  517  433
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  1,081  1,104  1,072
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  321  321  286
โรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบล อาวอย  1,627  1,737  1,069
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์  705  682  735
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  1,203  880  882
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่  792  765  584
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางขาว  602  535  476
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  358  452  322
โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย)  598  589  665
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง  1,109  1,065  831
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน  798  797  794
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  856  880  938