การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลไฟฟ้าของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 24 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 3 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 21 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ก.ค. 59   ส.ค. 59   ก.ย. 59  
สถานีอนามัยบ้านวิทย์  649  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา  642  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง  608  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  663  808  590
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ  694  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร  737  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กันจาน  926  -  -
โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี  802  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสลานาก๊อก  428  656  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  751  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง  518  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพน  632  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง  450  538  450
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  872  1,002  989
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  282  -  -
โรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบล อาวอย  890  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมบูรณ์  613  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก  932  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางขาว  610  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  476  -  -
โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ตรอย (สถานีอนามัยบ้านตรอย)  559  721  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลุง  776  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน  793  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  721  -  -