การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 การรายงานข้อมูลน้ำมันของหน่วยงานภายใต้การบริหาร
 กระทรวง
 แบบรายงาน  
 ช่วงเวลา  
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    (ย้อนขึ้น)
 หน่วยงานลูกทั้งหมด: 3 หน่วยงาน  ,  ส่งข้อมูลครบ: 3 หน่วยงาน  ,  ไม่ครบ: 0 หน่วยงาน
 หน่วยงาน  ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนุน  -  -  -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนบังอีง  -  -  -
โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลใจดี  -  -  -