ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 162 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.55 %81.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.30 %87.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-21.77 %-8.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.91 %73.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %38.25 %75.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %13.35 %81.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %8.39 %79.02 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.49 %68.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %41.86 %81.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %12.42 %91.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %10.02 %60.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %52.18 %77.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %20.79 %95.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.47 %-30.48 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %33.97 %59.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %13.01 %17.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %78.22 %37.60 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ1100.00 %100.00 %-43.79 %-953.61 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-15.62 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %28.31 %90.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-13.42 %84.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %40.44 %89.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-83.48 %93.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %8.14 %87.93 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-17.74 %61.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.00 %93.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.46 %87.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-76.40 %29.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-103.19 %83.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-44.98 %79.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %71.08 %89.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.27 %76.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %26.97 %73.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %74.49 %73.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %19.70 %61.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %98.59 %26.67 %62.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %51.45 %74.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2365.22 %65.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %64.58 %82.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-39.18 %61.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.47 %53.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-68.15 %78.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %55.74 %85.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-10.43 %66.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %22.51 %40.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.21 %64.12 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %84.75 %93.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %-11.25 %75.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.48 %72.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.26 %84.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.01 %70.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.92 %41.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %98.46 %95.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.36 %-1.88 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %49.09 %61.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-12.50 %76.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %34.14 %30.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %27.02 %54.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-2.40 %35.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %9.81 %48.14 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %26.13 %93.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.57 %52.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.79 %69.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %9.13 %41.62 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %30.36 %64.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %30.50 %56.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %15.77 %88.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.49 %89.39 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.92 %61.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-3.56 %88.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %6.71 %75.01 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.16 %62.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %25.98 %68.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.41 %91.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.16 %94.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %52.65 %89.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.87 %92.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.73 %71.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %26.54 %91.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.98 %86.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.77 %66.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %15.07 %87.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %30.24 %-34.61 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.21 %84.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %13.16 %77.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %21.16 %75.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-2.28 %76.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %70.34 %93.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %26.97 %52.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %9.22 %34.69 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %35.64 %30.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-46.13 %56.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %23.94 %47.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %18.55 %3.70 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.60 %66.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %10.70 %68.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %96.85 %78.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.53 %68.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %38.29 %39.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.61 %68.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %11.14 %44.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %38.06 %17.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.96 %83.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.50 %60.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %20.56 %19.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %33.80 %78.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %22.79 %74.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %19.35 %57.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %51.42 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.81 %70.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %66.06 %51.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %24.55 %56.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %68.12 %65.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %22.16 %97.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %81.84 %91.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %74.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %30.83 %88.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-72.38 %86.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-16.47 %91.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-41.60 %84.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-52.80 %92.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %46.69 %92.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %3.24 %76.55 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %15.97 %30.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.68 %50.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %11.52 %71.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %20.62 %66.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %36.28 %64.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-36.39 %89.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %0.19 %76.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %40.00 %77.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %32.99 %65.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %16.66 %56.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %26.82 %78.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.85 %72.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %17.15 %87.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %11.12 %84.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.72 %97.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.06 %83.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.79 %88.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.02 %49.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.57 %55.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.08 %91.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %69.19 %98.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10898.81 %98.11 %28.67 %46.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-83.13 %76.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0