ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %44.60 %74.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.91 %85.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %7.22 %21.09 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.08 %63.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.01 %74.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %12.89 %79.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %19.58 %81.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %28.28 %70.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %48.44 %81.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %18.60 %93.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %21.75 %75.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %54.60 %85.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.35 %94.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %73.68 %-21.28 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %58.98 %37.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %100.00 %37.86 %51.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %5.01 %26.28 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กองทัพบก101100.00 %79.21 %34.02 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-11.20 %86.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %30.09 %84.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-67.20 %90.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %9.15 %88.69 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-18.46 %52.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %63.65 %91.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %87.28 %87.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-80.99 %26.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-95.24 %84.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-55.25 %78.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %74.21 %89.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %40.03 %74.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %22.40 %88.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %70.52 %81.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2100.00 %100.00 %18.98 %70.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %31.08 %66.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %78.72 %69.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %5.37 %72.63 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %68.65 %80.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-40.22 %69.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %24.23 %39.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-152.29 %-13.34 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %61.68 %85.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-14.88 %51.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %36.24 %55.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %13.17 %66.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.51 %94.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %11.92 %75.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.63 %71.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.63 %72.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %38.53 %57.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.23 %19.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %67.99 %91.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %37.27 %-65.94 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.91 %74.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %51.26 %88.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %37.73 %3.06 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %19.78 %35.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-21.99 %84.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %7.53 %38.26 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %3.56 %35.87 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %26.33 %91.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.57 %50.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %43.73 %74.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.12 %64.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %39.98 %20.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %31.21 %23.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %13.43 %74.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %3.05 %84.18 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %27.19 %55.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %13.32 %89.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %17.31 %57.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %31.18 %58.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.68 %61.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.84 %91.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.01 %84.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %53.85 %96.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.14 %90.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %70.06 %75.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %30.69 %91.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.76 %88.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.70 %76.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.16 %83.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน33100.00 %100.00 %37.75 %65.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.97 %71.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %21.07 %75.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %22.81 %72.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-1.03 %67.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.13 %89.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %30.87 %80.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.03 %32.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %10.86 %14.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-59.58 %66.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %85.71 %23.77 %44.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.02 %51.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.07 %65.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %41.33 %72.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.29 %49.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.57 %83.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %44.34 %45.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %77.35 %70.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %23.30 %44.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.86 %9.24 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %63.46 %85.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.94 %54.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.85 %56.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %32.06 %71.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %24.37 %80.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %82.56 %71.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %57.37 %94.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.38 %58.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %51.06 %63.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %26.18 %58.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %49.74 %72.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %27.94 %97.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %71.95 %86.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %72.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1100.00 %100.00 %39.32 %85.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-78.29 %80.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-23.08 %90.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-37.64 %74.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-56.70 %90.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %47.76 %90.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %2.81 %76.70 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %10.07 %47.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %51.18 %62.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %30.79 %68.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %15.66 %60.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %91.90 %67.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-28.94 %86.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %17.87 %78.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %38.05 %73.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %35.40 %66.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %13.45 %54.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.19 %81.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.89 %74.94 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.74 %90.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %16.43 %66.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.72 %90.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.99 %81.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.31 %86.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %13.42 %48.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %49.88 %57.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.71 %90.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %68.58 %97.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10895.29 %92.52 %33.05 %42.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-59.80 %69.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1100.00 %100.00 %46.17 %-194.05 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0