เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  114,740,8681,590,3021,532,2051,046,0001,021,996878,75277.94 %35.74 %42.65 %
กรมอุตุนิยมวิทยา   2815323,896316,360312,115139,446151,496145,42856.95 %52.11 %53.41 %
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  111,749,3791,749,9481,695,0391,033,000944,000873,00040.95 %46.06 %48.50 %
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  10
รวม31176,814,1443,656,6113,539,3592,218,4462,117,4911,897,17967.44 %42.09 %46.40 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  1165,53269,71570,47531,66422,20914,54751.68 %68.14 %79.36 %
กรมอุตุนิยมวิทยา   28127,4507,4887,4967,8598,0657,727-5.48 %-7.71 %-3.08 %
สำนักงานสถิติแห่งชาติ  1188,79788,51392,6968,4705,6783,82790.46 %93.58 %95.87 %
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  10
รวม3114161,779165,716170,66747,99235,95226,10070.33 %78.30 %84.71 %