เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม   66,49768,55764,82873,18769,76757,909-10.06 %-1.77 %10.67 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน   
รวม66,49768,55764,82873,18769,76757,909-10.06 %-1.77 %10.67 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน   9,2869,1919,4194,8833,4363,56547.42 %62.62 %62.16 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน   
รวม9,2869,1919,4194,8833,4363,56547.42 %62.62 %62.16 %