เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน   9,2869,1919,4194,8833,4363,56547.42 %62.62 %62.16 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม   
ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน   
รวม9,2869,1919,4194,8833,4363,56547.42 %62.62 %62.16 %