สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %38.39 %89.10 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %0.00 %24.94 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %20.78 %83.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %54.11 %58.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-12.02 %4.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.14 %26.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %52.08 %63.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-15.73 %12.39 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %21.86 %64.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %27.06 %83.74 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %30.20 %86.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %21.74 %49.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %82.53 %68.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1163.64 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1376.92 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองทัพบก 10199.01 %99.01 %28.94 %56.83 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %39.25 %57.33 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 1450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-47.19 %66.48 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมธนารักษ์ 580.00 %80.00 %8.55 %82.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %38.93 %92.29 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8494.59 %96.43 %46.11 %74.62 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 250.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %69.92 %78.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.24 %78.20 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-68.70 %-24.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-12.15 %89.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-74.29 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 10.00 %100.00 %0.00 %77.02 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %13.71 %8.78 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-63.58 %66.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %32.57 %33.36 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %30.42 %63.29 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1361.54 %61.54 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-15.49 %72.58 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 1471.43 %64.29 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10875.00 %75.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %28.91 %8.99 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 20.00 %100.00 %0.00 %2.32 %รายงานไม่ครบไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %45.71 %42.50 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-22.98 %-16.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %17.28 %15.09 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %0.00 %16.20 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.43 %93.22 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-3.22 %67.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %27.85 %62.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %26.16 %40.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %4.09 %-206.95 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการข้าว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-9.01 %70.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %50.31 %84.27 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-38.98 %64.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %14.45 %37.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %10.47 %75.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %19.25 %7.15 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %46.52 %29.96 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %26.68 %25.53 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %27.15 %-37.36 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %40.61 %73.30 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %62.60 %35.74 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-37.64 %69.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.42 %69.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตุนิยมวิทยา 2870.37 %67.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %55.21 %83.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %42.74 %61.97 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %50.36 %92.20 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %62.69 %60.34 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %27.00 %84.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %25.01 %62.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-2.01 %-4.96 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %0.45 %53.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 3393.94 %87.88 %22.67 %39.29 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-15.44 %47.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %3.85 %60.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %30.32 %48.21 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %8.69 %-29.45 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %60.54 %62.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %37.74 %56.10 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมการพัฒนาชุมชน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-42.86 %40.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-17.83 %27.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %35.87 %33.46 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.92 %62.95 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.14 %45.48 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %34.45 %0.60 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 966.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %29.29 %-53.92 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %45.35 %81.58 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %17.91 %-51.16 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %47.42 %63.41 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %32.78 %24.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %35.18 %90.14 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %0.79 %7.97 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %32.76 %65.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %21.68 %38.11 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %47.80 %-18.83 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %9.16 %98.07 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %90.58 %93.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %26.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %100.00 %0.00 %76.27 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-10.91 %54.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-18.73 %86.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %30.45 %-56.38 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-16.78 %66.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-28.21 %33.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %97.56 %87.86 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %6.80 %39.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 2089.47 %90.00 %43.44 %72.11 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %25.42 %45.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %24.36 %30.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.98 %47.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.54 %44.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.49 %84.96 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 580.00 %80.00 %-4.73 %42.83 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %37.05 %76.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.07 %66.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %92.35 %93.20 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %48.93 %31.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %14.78 %-112.53 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10831.63 %37.96 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-39.04 %38.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %31.27 %64.70 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ