สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม 2566
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %38.43 %89.10 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %25.17 %25.48 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %21.00 %83.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %54.20 %58.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-11.46 %4.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %61.22 %62.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %52.17 %63.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-15.38 %12.39 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %26.84 %70.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %27.30 %83.74 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %67.07 %53.73 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %30.54 %86.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %22.08 %49.21 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %82.64 %68.43 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม) 11100.00 %100.00 %20.47 %66.38 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %23.34 %30.32 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก 101100.00 %100.00 %29.92 %58.70 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %39.67 %56.99 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %26.92 %24.85 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %-7.65 %66.48 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-26.68 %75.01 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %10.16 %77.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %39.00 %92.29 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %43.63 %86.33 %ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-12.60 %-1.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %70.11 %78.18 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.34 %78.20 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-68.38 %-24.65 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-12.02 %89.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-73.53 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %46.70 %77.02 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %14.19 %8.78 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %-62.90 %66.59 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %32.72 %33.36 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %31.27 %63.29 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %0.51 %83.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %-13.11 %71.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %38.13 %83.48 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-60.87 %76.78 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %29.08 %8.99 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-38.30 %2.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %46.05 %42.50 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %-22.60 %-16.15 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %17.52 %-36.83 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %16.35 %57.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %100.00 %91.44 %93.22 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %-2.98 %67.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %-25.53 %50.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %28.05 %62.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %26.52 %40.27 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %4.41 %-206.95 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %27.88 %22.81 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %16.55 %-177.92 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %-8.66 %70.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %50.42 %84.27 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %1.03 %-26.53 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %100.00 %-38.37 %64.65 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %14.51 %37.46 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %11.73 %43.67 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %10.99 %75.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %53.85 %66.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %19.63 %7.15 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %46.74 %29.96 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 1100.00 %100.00 %-15.27 %-54.80 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %26.78 %25.53 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %27.35 %-37.36 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %40.65 %73.30 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-1.57 %97.09 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %62.67 %35.74 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-37.09 %69.73 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.62 %69.77 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %-22.33 %1.33 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-32.18 %65.34 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %55.35 %83.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %43.11 %61.97 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %50.67 %92.20 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %62.90 %60.34 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %27.23 %84.13 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %25.48 %62.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %-1.57 %-4.96 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %0.70 %53.23 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %96.97 %23.25 %38.89 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-12.97 %47.72 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %4.13 %60.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %30.44 %48.21 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %9.04 %-29.45 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %60.76 %62.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %37.82 %56.10 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %21.51 %15.15 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %32.38 %29.36 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-42.71 %40.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7100.00 %100.00 %-17.49 %27.82 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 1100.00 %100.00 %-9.70 %78.66 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %35.99 %33.46 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %78.66 %96.18 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.93 %62.95 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.34 %45.48 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %34.56 %0.60 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2100.00 %100.00 %38.35 %7.52 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %11.46 %39.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %29.39 %-53.92 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %45.76 %81.58 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.10 %-51.23 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %47.48 %63.41 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %36.72 %19.78 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %35.93 %90.14 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %1.17 %7.97 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %32.80 %65.50 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %21.82 %38.11 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %48.18 %-18.83 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %-3.86 %98.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %90.59 %93.28 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %26.49 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 10.00 %100.00 %0.00 %76.27 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1100.00 %100.00 %-124.41 %68.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %-56.50 %75.10 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-131.41 %58.09 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %-10.52 %54.68 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-18.49 %86.36 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1100.00 %100.00 %35.94 %93.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %30.51 %-56.38 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-13.18 %66.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-28.04 %33.83 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %80.10 %-42.45 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3100.00 %100.00 %97.56 %87.86 %ผ่านผ่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %11.91 %39.29 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %43.18 %73.86 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %26.02 %43.24 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %24.47 %30.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.27 %47.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.81 %44.90 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.71 %84.96 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 5100.00 %100.00 %-4.91 %38.23 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %37.49 %76.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.42 %66.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.01 %93.20 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %49.02 %31.70 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %15.30 %-112.53 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10885.54 %85.98 %-2.09 %59.64 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-38.33 %38.06 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1100.00 %100.00 %61.29 %-170.68 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %12.12 %64.70 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ