เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  9097041,194,979,5351,149,334,8671,091,828,579839,686,059756,367,240746,407,66129.73 %34.19 %31.64 %
2. จังหวัด  5,1154,273883,641,606840,793,322780,598,385460,038,150444,935,118417,493,15547.94 %47.08 %46.52 %
3. อำเภอ  87811710,051,9199,489,7129,708,0587,283,3137,368,3996,909,42627.54 %22.35 %28.83 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,504623,134,506710,482,492700,924,595298,043,435296,325,582278,578,26452.17 %58.29 %60.26 %
รวม  14,7538,5982,711,807,5652,710,100,3932,583,059,6161,605,050,9561,504,996,3391,449,388,50640.81 %44.47 %43.89 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90967944,797,50147,273,05449,200,47018,008,12417,915,41516,202,64859.80 %62.10 %67.07 %
2. จังหวัด  5,1154,16264,369,80364,167,85162,034,04029,113,73926,566,44923,508,68054.77 %58.60 %62.10 %
3. อำเภอ  8781141,908,3361,894,0532,124,701916,5821,026,8701,076,56751.97 %45.78 %49.33 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,325109,788,23683,535,24185,868,43865,610,78961,962,39354,470,76940.24 %25.82 %36.56 %
รวม  14,7538,280220,863,875196,870,199199,227,649113,649,233107,471,12795,258,66548.54 %45.41 %52.19 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น