เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  9097021,193,205,4871,147,879,2361,091,719,920838,334,356755,095,721745,292,15729.74 %34.22 %31.73 %
2. จังหวัด  5,1154,271883,361,335840,636,719780,183,211459,993,710444,628,988416,560,71947.93 %47.11 %46.61 %
3. อำเภอ  87811710,051,9199,489,7129,707,7557,283,3137,368,3996,899,72227.54 %22.35 %28.93 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,461613,213,083703,273,067695,214,204294,844,051293,258,331275,796,09251.92 %58.30 %60.33 %
รวม  14,7538,5512,699,831,8242,701,278,7352,576,825,0891,600,455,4301,500,351,4381,444,548,69040.72 %44.46 %43.94 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  90967844,698,27647,194,46549,282,29517,999,63717,908,53616,198,09459.73 %62.05 %67.13 %
2. จังหวัด  5,1154,16064,358,13864,156,24261,986,29329,104,16926,560,05923,554,53854.78 %58.60 %62.00 %
3. อำเภอ  8781141,908,3361,894,0532,124,701916,5821,026,8701,076,56751.97 %45.78 %49.33 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8513,286108,871,25382,447,72784,851,75865,017,86461,382,28154,098,36240.28 %25.55 %36.24 %
รวม  14,7538,238219,836,003195,692,487198,245,047113,038,251106,877,74594,927,56148.58 %45.38 %52.12 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น