เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  9677421,340,664,3771,273,720,3241,200,576,360956,415,075879,009,451862,155,86028.66 %30.99 %28.19 %
2. จังหวัด  5,2714,317897,937,519852,992,310797,020,215473,323,170457,831,448428,977,08547.29 %46.33 %46.18 %
3. อำเภอ  87814211,650,27111,138,82311,360,6048,652,8808,753,1678,163,56925.73 %21.42 %28.14 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,437749,944,630844,688,241844,359,038371,979,296370,258,451344,370,22650.40 %56.17 %59.22 %
รวม  14,9679,6383,000,196,7972,982,539,6982,853,316,2171,810,370,4211,715,852,5161,643,666,74039.66 %42.47 %42.39 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  96770547,574,78249,952,15351,796,92020,332,09320,194,11718,227,35957.26 %59.57 %64.81 %
2. จังหวัด  5,2714,12964,953,02764,194,61862,525,85929,476,40626,838,14423,665,63754.62 %58.19 %62.15 %
3. อำเภอ  8781281,914,3671,900,9012,152,502987,5921,075,6151,129,10448.41 %43.42 %47.54 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,162135,076,967105,815,817106,928,79881,144,74881,288,15368,047,24839.93 %23.18 %36.36 %
รวม  14,9679,124249,519,142221,863,490223,404,080131,940,838129,396,029111,069,34947.12 %41.68 %50.28 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น