เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  9657421,340,645,3411,273,702,4421,200,570,296956,415,075879,009,451862,363,49028.66 %30.99 %28.17 %
2. จังหวัด  5,1894,309894,466,916850,797,003790,675,353471,915,243456,623,696428,105,88547.24 %46.33 %45.86 %
3. อำเภอ  87814011,551,01811,040,21611,268,2448,512,8428,614,5868,043,22226.30 %21.97 %28.62 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,422747,613,863841,658,260840,061,707371,158,478369,449,005343,616,25550.35 %56.10 %59.10 %
รวม  14,8839,6132,994,277,1382,977,197,9222,842,575,6001,808,001,6371,713,696,7381,642,128,85239.62 %42.44 %42.23 %
   กลุ่มหน่วยงาน จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1. ส่วนราชการ  96570447,574,07849,951,47151,796,24720,331,29620,193,17418,227,06057.26 %59.57 %64.81 %
2. จังหวัด  5,1894,12464,996,01764,332,48862,659,07029,437,93526,807,26723,701,37954.71 %58.33 %62.17 %
3. อำเภอ  8781261,892,8091,879,3442,130,945974,8141,064,4261,114,42948.50 %43.36 %47.70 %
4. องค์กรปกครองท้องถิ่น  7,8514,150134,755,250105,482,169106,566,44580,913,82981,112,19167,912,99739.95 %23.10 %36.27 %
รวม  14,8839,104249,218,154221,645,473223,152,707131,657,874129,177,058110,955,86547.17 %41.72 %50.28 %

หมายเหตุ
    (1) ข้อมูลที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ของปี 2562 2563 และ 2564 ครบถ้วนทั้ง 3 ปี
          (เป็นข้อมูลของเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนสิงหาคม 2563 และเดือนกันยายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564)
    (2) สามารถเข้าไปรายงานแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลของปี 2562 และ 2563 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ เพื่อทำให้หน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วนมีจำนวนเพิ่มขึ้น