เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน   76,73477,42275,15064,28061,85053,16816.23 %20.11 %29.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง   53,12962,98959,43730,68130,34829,19942.25 %51.82 %50.87 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน   53,32069,98565,61647,51651,13455,95910.89 %26.94 %14.72 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี   138,073132,40776,86152,39752,54848,18862.05 %60.31 %37.30 %
ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี   
รวม321,256342,803277,064194,874195,880186,51539.34 %42.86 %32.68 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน   13,72513,72513,7257,7668,5837,53743.42 %37.46 %45.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง   8,5938,3268,8225,4766,3065,31336.27 %24.26 %39.77 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน   7,3768,4229,2013,0674,5543,61758.42 %45.93 %60.69 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี   11,9269,64410,04410,27810,5596,18813.82 %-9.48 %38.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี   
รวม41,62140,11741,79226,58730,00222,65536.12 %25.21 %45.79 %