เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %