เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร   16,47016,47016,17967,00258,05659,089-306.82 %-252.50 %-265.23 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก   
รวม16,47016,47016,17967,00258,05659,089-306.82 %-252.50 %-265.23 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร   7,5667,5667,5285,2044,7894,39931.21 %36.71 %41.56 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก   
รวม7,5667,5667,5285,2044,7894,39931.21 %36.71 %41.56 %