เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  111,250,8961,243,5441,158,171551,022511,947504,38755.95 %58.83 %56.45 %
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  111,112,0021,122,0781,097,529372,733371,685377,66366.48 %66.88 %65.59 %
กรมธุรกิจพลังงาน  111,188,2941,136,6061,088,117340,578329,324319,18071.34 %71.03 %70.67 %
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  111,756,0011,439,4711,484,1621,270,2251,224,4871,051,69627.66 %14.93 %29.14 %
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  111,317,5471,229,1811,148,216639,000631,000571,00051.50 %48.67 %50.27 %
รวม556,624,7406,170,8815,976,1953,173,5583,068,4432,823,92652.10 %50.28 %52.75 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  1162,68061,56759,0604,0242,5802,72293.58 %95.81 %95.39 %
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  1163,11863,39964,3066,0723,8012,25390.38 %94.00 %96.50 %
กรมธุรกิจพลังงาน  1166,62365,47961,95217,05511,0405,75274.40 %83.14 %90.72 %
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  1199,22578,58985,3058,4756,8644,54491.46 %91.27 %94.67 %
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  1163,90061,49260,6208,8575,4824,49086.14 %91.08 %92.59 %
รวม55355,545330,526331,24244,48329,76819,76087.49 %90.99 %94.03 %