เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักราชเลขาธิการ  10
สำนักพระราชวัง  10
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  114,310,5144,339,3453,782,8493,469,0352,848,0482,424,60019.52 %34.37 %35.91 %
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  111,273,2171,274,9161,234,458645,681673,468597,35049.29 %47.18 %51.61 %
ราชบัณฑิตยสถาน  10
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   1087197,840,22695,089,01561,508,68767,189,47367,374,72968,465,95731.33 %29.15 %-11.31 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  111,548,1571,593,9621,370,7472,678,1512,545,8712,888,518-72.99 %-59.72 %-110.73 %
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  10
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  111,605,5101,587,0291,544,4571,011,6041,022,5461,006,96436.99 %35.57 %34.80 %
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   10
รวม11775106,577,624103,884,26769,441,19974,993,94474,464,66275,383,38929.63 %28.32 %-8.56 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักราชเลขาธิการ  10
สำนักพระราชวัง  10
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  1186,90986,46586,33050,65052,14433,17541.72 %39.69 %61.57 %
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  1162,67162,72762,81228,46623,19615,83254.58 %63.02 %74.79 %
ราชบัณฑิตยสถาน  10
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   1088414,705,20017,407,32419,608,6277,169,0468,143,1887,755,94851.25 %53.22 %60.45 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  1182,31984,02377,09422,36619,53014,72272.83 %76.76 %80.90 %
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  10
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  1176,90074,56274,55516,13622,52212,64479.02 %69.79 %83.04 %
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   10
รวม1178815,013,99917,715,10019,909,4187,286,6658,260,5807,832,32151.47 %53.37 %60.66 %