เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเชียงราย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด   
ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเชียงราย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงแสน   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด   
ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %