เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดราชบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ   55,11761,64275,01182,66155,34764,915-49.97 %10.21 %13.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง   
รวม55,11761,64275,01182,66155,34764,915-49.97 %10.21 %13.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดราชบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %