เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชุมพร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว   
ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร   
ที่ทำการปกครองอำเภอละแม   41,76940,58544,61746,34549,37882,835-10.96 %-21.67 %-85.66 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสวี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน   45,67355,71468,87547,34848,53445,325-3.67 %12.89 %34.19 %
รวม87,44296,299113,49293,69397,912128,160-7.15 %-1.68 %-12.92 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชุมพร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว   
ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร   
ที่ทำการปกครองอำเภอละแม   9,1758,94710,9625,8616,7325,50736.12 %24.75 %49.76 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสวี   
ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน   10,13713,22417,9219,7676,0566,2183.65 %54.20 %65.30 %
รวม19,31222,17128,88415,62712,78911,72519.08 %42.32 %59.40 %