สรุปผลการลดใช้พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 80 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย450.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยบูรพา30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยมหิดล382.63 %2.63 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1100.00 %100.00 %8.34 %45.00 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง2441.67 %37.50 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช110.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์1100.00 %100.00 %-259.49 %66.65 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร2100.00 %100.00 %-0.36 %-296.38 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1100.00 %100.00 %58.10 %-97.81 %ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี1100.00 %100.00 %-6.88 %-15.42 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนครพนม250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา1100.00 %100.00 %40.08 %58.51 %ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์1100.00 %100.00 %13.78 %-61.76 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2100.00 %100.00 %25.88 %87.01 %ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1100.00 %0.00 %50.36 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1100.00 %100.00 %35.37 %-182.09 %ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง1100.00 %100.00 %13.69 %15.73 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง1100.00 %100.00 %12.91 %60.83 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ20.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร70.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 40.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์50.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์1631.25 %25.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ2913.79 %6.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน214.76 %4.76 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ