เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชลบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชลบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %