เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตาก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง   59,32456,03456,41144,15294,60055,64025.58 %-68.82 %1.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก   80,30886,96080,81458,18767,55546,55627.54 %22.31 %42.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก   20,98019,83020,48893,55586,922121,539-345.92 %-338.33 %-493.23 %
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า   111,203128,660139,332118,53644,02047,538-6.59 %65.79 %65.88 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา   
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง   55,67354,98953,27223,76223,27321,24057.32 %57.68 %60.13 %
รวม327,488346,474350,316338,192316,370292,513-3.27 %8.69 %16.50 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตาก ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง   15,99416,56418,18012,6679,60011,04120.80 %42.04 %39.27 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเจ้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามเงา   
ที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง   20,67320,67320,6732,9572,9572,95785.70 %85.70 %85.70 %
รวม36,66737,23838,85415,62412,55713,99857.39 %66.28 %63.97 %