เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพิจิตร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร   
ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดพิจิตร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร   
ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %