เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี   17,65415,46216,57479,15789,93068,702-348.37 %-481.62 %-314.51 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร   
ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ   
รวม17,65415,46216,57479,15789,93068,702-348.37 %-481.62 %-314.51 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองลาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายทองวัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี   9,6258,7889,3975,8135,8575,13939.60 %33.36 %45.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร   
ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ   
รวม9,6258,7889,3975,8135,8575,13939.60 %33.36 %45.32 %