เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเลย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 14 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม   
ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเลย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 14 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม   
ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูกระดึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสะพุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %