เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดน่าน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอปัว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดน่าน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 15 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอปัว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันติสุข   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %