เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   67,07966,13672,71359,63651,14249,57411.10 %22.67 %31.82 %
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์   52,38455,82959,97751,17046,07152,0952.32 %17.48 %13.14 %
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส   
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า   46,86246,10639,83234,78723,71326,71225.77 %48.57 %32.94 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง   50,93648,28648,35981,11981,13568,968-59.26 %-68.03 %-42.62 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว   
รวม217,260216,357220,881226,712202,061197,349-4.35 %6.61 %10.65 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   13,55314,69418,91510,2079,1327,17124.69 %37.85 %62.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์   11,49412,99715,7168,2558,3776,67228.18 %35.54 %57.55 %
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส   
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า   7,5757,3477,3474,0072,9623,11547.10 %59.69 %57.60 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง   10,63710,63710,6377,2107,5979,19832.21 %28.58 %13.53 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว   
รวม43,25945,67452,61529,68028,06826,15631.39 %38.55 %50.29 %