เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์   52,38455,82959,97751,17046,07152,0952.32 %17.48 %13.14 %
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส   
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว   
รวม52,38455,82959,97751,17046,07152,0952.32 %17.48 %13.14 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์   11,49412,99715,7168,2558,3776,67228.18 %35.54 %57.55 %
ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส   
ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต   
ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเขว้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว   
รวม11,49412,99715,7168,2558,3776,67228.18 %35.54 %57.55 %