เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสงขลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสสินธุ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสงขลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 16 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสสินธุ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหอยโข่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %